BUSINESS COMFORT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000669733
Numer REGON: 366848991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-16
Sygnatura akt[RDF/487418/18/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS COMFORT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina ĆMIELÓW miejscowość ĆMIELÓW2018-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ĆMIELÓW ulica UL. ZAMKOWA nr domu 18 kod pocztowy 27-440 poczta ĆMIELÓW kraj POLSKA 2018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.02.2017 R., PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1466/20172017-03-22 do dziś
210.03.2017, REP. A NR 1953/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI - W AKCIE JEST TEKST JEDNILITY2017-03-29 do dziś
317 STYCZNIA 2018 R. REP A NR 89/2018 NOTARIUSZ DOMINIK SZYMCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO PAR.2, PAR.6 UST.1 PKT 1-104, PAR.7, PAR. 8 LIT.C, PAR. 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERPITSKYY2017-03-22 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2017-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 PLN2017-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 PLN2017-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS COMFORT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668419902017-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000669233 2017-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERPITSKYI2017-06-09 do dziś
2. ImionaZINOVII2017-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, KTÓREGO REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST OLEKSANDR CHARPITSKYY2017-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS COMFORT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668419902017-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000669233 2017-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-29 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-03-29 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-03-29 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-03-29 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-03-29 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-29 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-03-29 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 22.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów