INTELLY NISKI STYPUŁKOWSKI BŁASZCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000669710
Numer REGON: 510446072
Numer NIP: 7391973695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[RDF/468218/23/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLY NISKI STYPUŁKOWSKI BŁASZCZUK SPÓŁKA JAWNA2017-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2017-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 10-601 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2017-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W OLSZTYNIE DNIA 10.02.2017R.2017-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 10.02.2017R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ARKUS” S.C. STANISŁAW BŁASZCZUK JERZY NISKI KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI.2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARKUS” S.C. STANISŁAW BŁASZCZUK JERZY NISKI KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI (NIP 7391973695,REGON 510446072)2017-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPUŁKOWSKI2017-03-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNISKI2017-03-28 do dziś
2. ImionaJERZY2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZUK2017-03-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPUŁKOWSKI2017-03-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNISKI2017-03-28 do dziś
2. ImionaJERZY2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZUK2017-03-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy160 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2017-03-28 do dziś
260 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2017-03-28 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2017-03-28 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2017-03-28 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-03-28 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2017-03-28 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-03-28 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-03-28 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów