CUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000669623
Numer REGON: 366879862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-25
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/841/20/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2017-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 1A kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MŁYNY2017-03-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina RADYMNO miejscowość MŁYNY2017-03-27 do dziś
3. Adresmiejscowość MŁYNY nr domu 118 kod pocztowy 37-552 poczta MŁYNY kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
21. Firma oddziałuCUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ HUSÓW2017-03-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina MARKOWA miejscowość HUSÓW2017-03-27 do dziś
3. Adresmiejscowość HUSÓW nr domu 929 kod pocztowy 37-120 poczta HUSÓW kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
31. Firma oddziałuCUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ GÓRZYCA2017-03-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość GÓRZYCA2017-03-27 do dziś
3. Adresmiejscowość GÓRZYCA ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1 kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2017 R.2017-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMCHENKO2017-03-27 do dziś
2. ImionaSERHII2017-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROIAN2017-03-27 do dziś
2. ImionaVITALII2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-03-27 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2017-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMCHENKO2017-03-27 do dziś
2. ImionaSERHII2017-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-03-27 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-27 do dziś
453 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-03-27 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów