EXOFIN TITANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000669344
Numer REGON: 366840328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-07-09
Sygnatura akt[RDF/148969/19/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOFIN TITANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. PODCHORĄŻYCH nr domu 10 nr lokalu 16 kod pocztowy 81-133 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2016, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 3594/20162017-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2017-03-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WOJCIECH2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2017-03-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAUSE2017-03-21 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-21 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-21 do dziś
31. NazwiskoSZYMAŃSKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-21 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2017-03-21 do dziś
322 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2017-03-21 do dziś
422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-03-21 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-03-21 do dziś
625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-21 do dziś
730 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2017-03-21 do dziś
830 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2017-03-21 do dziś
930 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
2data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów