GRUPA W-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000669171
Numer REGON: 366831476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-05-21
Sygnatura akt[RDF/70559/18/793]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA W-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZCZUCZYŃSKA nr domu 7 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-943 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12 STYCZNIA 2017 R., NOTARIUSZ EWA SZMAGALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9/20172017-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA W-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658455592017-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000646655 2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKA ŻURAWSKA2017-03-21 do dziś
2. ImionaROMA2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.300,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.300,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.300,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA W-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658455592017-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000646655 2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-03-21 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-03-21 do dziś
385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2017-03-21 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-03-21 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-03-21 do dziś
690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-03-21 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów