DOBRY SQUAT PAULINA SKALBANI MACIEJ BOJAR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000669135
Numer REGON: 366854678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-04-24
Sygnatura akt[RDF/198046/20/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY SQUAT PAULINA SKALBANI MACIEJ BOJAR SPÓŁKA JAWNA2017-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość CZERWONKA2017-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERWONKA nr domu 28 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2017-03-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@DOBRYSQUAT.PL2017-03-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOBRYSQUAT.PL2017-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.12.2016R.2017-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALBANI2017-03-23 do dziś
2. ImionaPAULINA MAŁGORZATA2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAR2017-03-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 2. 2) W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ UJĘTA W OŚWIADCZENIU WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEKRACZA 30.000 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA OBOJGA WSPÓLNIKÓW.2017-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALBANI2017-03-23 do dziś
2. ImionaPAULINA MAŁGORZATA2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAR2017-03-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2017-03-23 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-03-23 do dziś
310 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2017-03-23 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-23 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-23 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-03-23 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2017-03-23 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-03-23 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 23.03.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów