APTEKA „VITA” PIEKAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000669099
Numer REGON: 590750586
Numer NIP: 7710107538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-09-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25066/23/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 590750586 NIP 77101075382017-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITA” PIEKAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2017-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 137/139 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2017-03-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJABBERWOCK@VP.PL2017-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2016 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2017-03-17 do dziś
217.07.2017 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI DODAJĄCY DO § 4 PKT 62017-08-09 do dziś
3UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 18 LIPCA 2017 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIA NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2017-11-06 do dziś
431.12.2019 R. ZMIENIONO §1, §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-08-11 do dziś
501.12.2022 R. ZMIENIONO §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2023-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 09.12.2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ - ART. 26 § 4 KSH - PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „VITA” SPÓŁKA CYWILNA - MICHAŁA PIEKARKA (PESEL 92041705477, REGON 101289880, NIP 7712872444) I EDITĘ GOLIŃSKĄ (PESEL 44022601922, REGON 101260786, NIP 7731524276)2017-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „VITA” SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ PIEKAREK, EDITA GOLIŃSKA2017-03-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-17 do dziś
5. Numer REGON5907505862017-03-17 do dziś
6. Numer NIP77101075382017-03-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKAREK2017-11-06 do dziś
2. ImionaKONRAD2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBMK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010156092017-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000374173 2017-11-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2017-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKAREK2017-11-06 do dziś
2. ImionaKONRAD2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBMK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010156092017-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000374173 2017-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2017-11-06 do dziś
220 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2017-11-06 do dziś
320 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-11-06 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-11-06 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-11-06 do dziś
647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-06 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-06 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-06 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2018 okres OD 17.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
6data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów