BUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000668808
Numer REGON: 750331963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316620/21/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2017-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHACZEW ulica UL. BŁAWATKOWA nr domu 2 kod pocztowy 96-503 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2017-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102-03-2017, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJANCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHMIELNA 73B, LOK.LU10, REPERTORIUM A 2700/20172017-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-04-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „BUDOMAT” MATUSIAK-SZAFARYN SPÓŁKA JAWNA W BUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA MOCY UCHWAŁY ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02 MARCA 2017 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DANIELA KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHMIELNA 73B, LOK.LU10, REPERTORIUM A 2697/2017.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOMAT” MATUSIAK - SZAFARYN SPÓŁKA JAWNA2017-04-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000063266 2017-04-03 do dziś
5. Numer REGON7503319632017-04-03 do dziś
6. Numer NIP83700064822017-04-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2017-04-03 do dziś
2. ImionaEDMUND JAN2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARYN2017-04-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2017-04-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2017-04-03 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA KATARZYNA2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.460 ZŁ2017-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631965132017-04-03 do dziś
4. Numer KRS0000590927 2017-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: - EDMUNT JAN MATUSIAK- CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, - KRZYSZTOF GRZEGORZ SZAFARYN - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, - SŁAWOMIR TADEUSZ MATUSIAK- CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631965132017-04-03 do dziś
4. Numer KRS0000590927 2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2017-04-03 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-04-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-03 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-04-03 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-04-03 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
2OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów