TANDEM COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000668244
Numer REGON: 366774347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-09-29
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11135/23/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2017-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 76 nr lokalu 312 kod pocztowy 10-450 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2017-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@TANDEMCOMMODITIES.COM2017-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANDEMCOMMODITIES.COM2017-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2017 R.2017-03-13 do dziś
231.01.2019R. - ZMIENIONO §4 UMOWY2019-02-06 do dziś
325.04.2019 R. NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1590/2019, ZMIENIONO § 4 PKT 162019-07-09 do dziś
404.02.2021 R., NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 548/2021 - ZMIENIONO: § 42021-02-18 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.08.2023R., NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 2643/2023 - ZMIENIONO: § 42023-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKA2021-02-18 do dziś
2. ImionaKAMILA ELŻBIETA2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9600,00 ZŁ2021-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDUR2019-07-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ DOMINIK2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-06 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-02-06 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-02-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-06 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-06 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2019-02-06 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-07-09 do dziś
849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2023-09-29 do dziś
949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2023-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4data złożenia 02.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-02 do dziś
5data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów