ARTMODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000667920
Numer REGON: 366764171
Numer NIP: 9522159572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345472/21/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTMODE.COM.PL2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2017 R.2017-03-10 do dziś
220.04.2017 R., REP. A NR 906/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO-§ 4 PKT 32 ZMIENIONO-§ 5, 6, 9, 10 SKREŚLONO-§ 152017-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIŃSKA2021-02-25 do dziś
2. ImionaHELENA HENRYKA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99750 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIŃSKA2020-05-26 do dziś
2. ImionaHELENA HENRYKA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2017-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-03-10 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2017-03-10 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-10 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2017-03-10 do dziś
685 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-03-10 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-03-10 do dziś
810 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-03-10 do dziś
911 PRODUKCJA NAPOJÓW2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 10.03.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 10.03.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.03.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.03.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-252021-07-16 do dziś