ART SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000667793
Numer REGON: 366752676
Numer NIP: 6462951106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328490/21/499]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2021-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. JANA BARONA nr domu 30 nr lokalu 110 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ART-SQUAD.PL2021-06-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ART-AQUAD.PL2017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2017R.2017-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666630562017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000666165 2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBO IWANEK2017-03-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAS2017-03-09 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666630562017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000666165 2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2017-03-09 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2017-03-09 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów