DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000667792
Numer REGON: 366768275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/246818/20/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GRABISZYŃSKA nr domu 27 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-501 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2017R., NOTARIUSZ ANNA JĘDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/210, REP. A NR 234/2017.2017-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2017-03-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWLANIEC2017-03-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TYTUS2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2019-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOTT2017-03-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWLANIEC2017-03-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TYTUS2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-03-10 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2017-03-10 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2017-03-10 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-03-10 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-03-10 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-03-10 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-10 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-03-10 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 10.03.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.03.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.03.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów