EWRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000667771
Numer REGON: 366754422
Numer NIP: 9552419948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5031/21/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BRZOZOWA nr domu 6 kod pocztowy 71-015 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18 MARCA 2017 R.2017-03-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LUTEGO 2018 R., REPERTORIUM A NR 640/2018, NOTARIUSZ ANNA GOŁUCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W §4 DODANO PKT 6, W §6 DODANO UST.3; ZMIENIONO §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15; DODANO §16, §17, §18, §19, §20, §21.2018-03-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2020 R. REP. A NR 4852/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ CYWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §4 (POPRZEZ DODANIE PKT 7 I 8) ORAZ §14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2020-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOSZCZUK2017-03-09 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667322252017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000667319 2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ EWRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU EWRANT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU EWRANT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI RADOSŁAW ANTOSZCZUK.2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667322252017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000667319 2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMUSZYŃSKI2019-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-12 do dziś
21. NazwiskoŁĄTKA2019-09-03 do dziś
2. ImionaIWONA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2017-03-09 do dziś
246 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-03-09 do dziś
347 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-03-09 do dziś
449 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-09 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-03-07 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-06-23 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów