LAVORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000667556
Numer REGON: 366751027
Numer NIP: 7962976417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-02-14
Sygnatura akt[RDF/368872/22/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAVORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 77A nr lokalu 5 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2017-03-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LAVORI.PL2019-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2017 R.2017-03-09 do dziś
214.11.2019 R., REP. A NR 14663/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA. ZMIANA § 2, § 4.2019-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIK2017-03-09 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITUCKI2019-09-17 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITUCKI2019-09-17 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIK2017-03-09 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 14.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-14 do dziś
6data złożenia 14.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów