BORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000667351
Numer REGON: 366744487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-28
Sygnatura akt[RDF/320390/21/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BOHDANA ZALESKIEGO nr domu 39 nr lokalu 19 kod pocztowy 31-525 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2017 R., NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1343/20172017-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESZCZANIN2017-03-07 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500,00 ZŁ2017-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2017-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2017-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665751002017-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000663670 2017-03-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. BORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. SPÓŁKĘ BORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU TOMASZA BIESZCZANIN. W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665751002017-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000663670 2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-03-07 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-03-07 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-07 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-07 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-07 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-03-07 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-07 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2data złożenia 18.02.2020 okres OD 07.03.2017 DO 31.12.20172020-02-18 do dziś
3data złożenia 25.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-25 do dziś
4data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-172021-05-25 do dziś