ENDEMED 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000666991
Numer REGON: 366753405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/402410/22/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDEMED 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. 3 MAJA nr domu 52 nr lokalu 4 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2016 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 5451/2016. 09.12.2016 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 5455/2016. 09.12.2016 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 5459/2016.2017-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2017-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOŁĄCZENIE SPÓŁEK ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ORAZ ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 2 KSH - PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, REP. A NR 5451/2016 Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 ROKU, UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, REP. A NR 5455/2016 Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 ROKU, UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, REP. A NR 5459/2016 Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 ROKU.2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000440167 2017-03-09 do dziś
5. Numer REGON1464337862017-03-09 do dziś
6. Numer NIP82126377522017-03-09 do dziś
21. Nazwa lub firmaENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000440150 2017-03-09 do dziś
5. Numer REGON1464337572017-03-09 do dziś
6. Numer NIP82126377692017-03-09 do dziś
31. Nazwa lub firmaENDEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVA PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000483379 2017-03-09 do dziś
5. Numer REGON1469447942017-03-09 do dziś
6. Numer NIP82126397392017-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-03-09 do dziś
2. ImionaNORBERT PAWEŁ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.500 ZŁOTYCH2017-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-03-09 do dziś
2. ImionaNORBERT PAWEŁ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-03-09 do dziś
286 21 PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-03-09 do dziś
386 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-03-09 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-03-09 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-09 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-03-09 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2017-03-09 do dziś
986 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2018 okres OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
5data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów