UNITED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000666679
Numer REGON: 366716597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-23
Sygnatura akt[RDF/474362/23/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUNITED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2017, REPERTORIUM A NR 141/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA PASZKIEWICZ, BARTŁOMIEJ ZEMAN SPÓŁKA CYWILNA, 30-009 KRAKÓW, UL. FRIEDLEINA 7/112017-03-03 do dziś
218.09.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA ZARĘBA ZASTĘPCA NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9183/2019; ZMIANA ART. 2 UMOWY SPÓŁKI2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOVYI2017-03-03 do dziś
2. ImionaSERHII2017-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.600,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20700,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120600,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2017-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOVYI2017-03-03 do dziś
2. ImionaSERHII2017-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPCHENKOV2017-03-03 do dziś
2. ImionaPAVLO2017-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-03-03 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-03-03 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-03-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-03 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-03-03 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-03 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-03-03 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-03 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2018 okres OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
6data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
7data złożenia 23.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów