BONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000666546
Numer REGON: 366696972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414861/22/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. GRUDZIĄDZKA nr domu 159 nr lokalu A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2017-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.2017 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, REP. A NR 433/20172017-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWICZ2017-03-02 do dziś
2. ImionaPATRYK2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2017-03-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2017-03-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2017-03-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3643892722017-03-02 do dziś
4. Numer KRS0000616769 2017-03-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3643892722017-03-02 do dziś
4. Numer KRS0000616769 2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONOWICZ2017-03-02 do dziś
2. ImionaIWONA2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-03-02 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-02 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-02 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-03-02 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-03-02 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-03-02 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-02 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-03-02 do dziś
946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.01.20182019-09-20 do dziś
2data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
5data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.01.20182019-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.01.20182019-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów