HEXTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000666104
Numer REGON: 366665144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290731/21/156]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 35 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-553 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 GRUDNIA 2016 ROKU, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 32429/20162017-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZESKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDERSKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARAŃSKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PRZEMYSŁAW2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZESKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-02-28 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-02-28 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-02-28 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-28 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-02-28 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-02-28 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-02-28 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2017-02-28 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-29 do dziś
3data złożenia 10.11.2020 okres OD 15.03.2017 DO 31.12.20172020-11-10 do dziś
4data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2017 DO 31.12.20172020-11-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.03.2017 DO 31.12.20172020-11-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów