JARZĄBEK ZDECHLIK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000665970
Numer REGON: 366667781
Numer NIP: 6772416117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19219/23/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2017-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJARZĄBEK ZDECHLIK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2023-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FRANCISZKA BOHOMOLCA nr domu 7 nr lokalu 52 kod pocztowy 31-416 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-06-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@LEXTALIONIS.PL2017-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.01.2017 R. 27.02.2017 R., ZMIANA § 2 UST. 22017-03-01 do dziś
231.05.2023 R. ZMIANA § 2 UST. 1 I 22023-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoJARZĄBEK2017-03-01 do dziś
2. ImionaAGATA DIANA2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-03-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-01 do dziś
2
1. NazwiskoZDECHLIK2017-03-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PAULINA2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-03-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ JEJ PARTNERZY, PRZY CZYM KAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2017-03-01 do dziś
2. ImionaAGATA DIANA2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDECHLIK2017-03-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PAULINA2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-03-01 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów