LABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000665584
Numer REGON: 366644863
Numer NIP: 5223084611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521517/23/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA nr domu 29 kod pocztowy 02-288 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2017 R., REP. A NR 249/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2017-02-24 do dziś
207.02.2022 R., REP. A: 394/2022, NOTARIUSZ BADELSKA KAMILA RÓŻA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMILA BADELSKA JUDYTA BANASIAK, ZMIENIONO PARAGRAF 12 USTĘP 62022-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBASZKA2017-02-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SEBASTIAN2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH2017-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12450,00 ZŁ2017-02-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBASZKA2017-02-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SEBASTIAN2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKI2017-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-02-24 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2019 okres OD 24.02.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
2data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
5data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
6data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów