BUDDIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000665508
Numer REGON: 366637544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-10-02
Sygnatura akt[RDF/858162/18/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDDIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2017R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. TERESPOLSKIEJ 4 LOK. 83, REP. A NR 822/20172017-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOKITAJTIS2017-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2017-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARFINIEWICZ2017-02-24 do dziś
2. ImionaADAM2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2017-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2017-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2017-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOWCZYK2017-02-24 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2017-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOKITAJTIS2017-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARFINIEWICZ2017-02-24 do dziś
2. ImionaADAM2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2017-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOWCZYK2017-02-24 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2017-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-24 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2017-02-24 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2017-02-24 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-02-24 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-02-24 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-02-24 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-24 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-24 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2018 okres OD 13.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów