ZRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000665379
Numer REGON: 366635829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307909/21/88]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2017-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. LASKI nr domu 125A kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2016 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA TKACZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4, REP. A NR 6500/20162017-02-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2017R., REP. A NR 4466/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA TKACZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ TKACZYŃSKI ADAM TKACZYŃSKI WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4. ZMIANIE ULEGŁ §1 PKT 2 I 3, §2, §5 UST. 2, §6 ORAZ §8 UST. 1.2017-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2017-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1145000,00 ZŁ2017-09-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2017-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2017-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-06 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-09-06 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-09-06 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-09-06 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-09-06 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-09-06 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-09-06 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-09-06 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 23.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów