EMPRISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000665145
Numer REGON: 366635440
Numer NIP: 6762523596
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RDF/187595/20/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.2016 R., NOTARIUSZ IZABELA JANKOWSKA-KMIEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL. KOŚCIUSZKI 87 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 2433/2016 10.02.2017 R., NOTARIUSZ IZABELA JANKOWSKA-KMIEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL. KOŚCIUSZKI 87 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 575/2017 - ZMIANA § 11 UST. 1, § 142017-02-24 do dziś
215.11.2018R., REP. A, NR 6854/2018, NOTARIUSZ DOMINIKA SOKALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA §3 UST. 1.2018-12-28 do dziś
329.10.2019 R. REPERTORIUM A NUMER 6774/2019, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA WOJCIECHA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ WOJCIECH ANDRZEJ NOWAK ZASTĘPOWANY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ŻANETĘ RYMSZA. ZMIENIONO § 7 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURKOT2019-10-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIKELIA2019-10-11 do dziś
2. ImionaROMAN2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIKELIA2019-10-11 do dziś
2. ImionaROMAN2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-24 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-24 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-02-24 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2017-02-24 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-02-24 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-02-24 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-12-17 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-12-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-22 do dziś
3data złożenia 30.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-19 do dziś
2OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-19 do dziś
2OD 24.02.2017 DO 31.07.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów