TAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000665135
Numer REGON: 366138456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[RDF/362372/21/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366138456 NIP 12313337132017-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość CZERSK2017-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERSK ulica UL. MOSTOWA nr domu 43 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA kraj POLSKA 2017-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2016 R., NOTARIUSZ PATRYCJA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3021/2016.2017-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK2017-02-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK2017-02-28 do dziś
2. ImionaMARTA2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK2017-02-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK2017-02-28 do dziś
2. ImionaMARTA2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-28 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-28 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-28 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-02-28 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-02-28 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2017-02-28 do dziś
701 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2017-02-28 do dziś
801 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2017-02-28 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2018 okres OD 16.12.2016 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
2data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
3data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
4data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2016 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2016 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów