AW LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000664963
Numer REGON: 365837614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385689/22/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365837614 NIP 89521031482017-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAW LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KIEŁCZOWSKA nr domu 66C kod pocztowy 51-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2016 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 18954/20162017-02-22 do dziś
217.03.2017 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 5336/2017 - ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 2, § 6, § 8 ORAZ § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCZKOWSKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaALICJA MAŁGORZATA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIKOŁAJ2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2017-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCZKOWSKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaALICJA MAŁGORZATA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIKOŁAJ2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-04-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-04-12 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-04-12 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2017-04-12 do dziś
446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2017-04-12 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-04-12 do dziś
647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-12 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-12 do dziś
896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2017 okres OD 14.10.2016 DO 30.11.20162017-04-12 do dziś
2data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.12.2017 DO 31.10.20192022-06-02 do dziś
3data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2016 DO 30.11.20162017-04-12 do dziś
2OD 01.12.2017 DO 31.10.20192022-06-02 do dziś
3OD 01.11.2019 DO 31.10.20202022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2016 DO 30.11.20162017-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów