BOTAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000664961
Numer REGON: 366618009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349946/21/625]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina PRZECŁAW miejscowość TUSZYMA2017-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TUSZYMA nr domu 148 kod pocztowy 39-321 poczta TUSZYMA kraj POLSKA 2017-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2017R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MORAWIEC NOTARIUSZ, UL.PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-032 RZESZÓW; REP. A NR 842/20172017-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2017-02-22 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ANDRZEJ2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2017-02-22 do dziś
2. ImionaMARZENA AGATA2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2017-02-22 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ANDRZEJ2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2017-02-22 do dziś
2. ImionaMARZENA AGATA2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-02-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-22 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-02-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-02-22 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-02-22 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-02-22 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-02-22 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-02-22 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2020 okres OD 20.02.2017 DO 31.12.20172020-01-28 do dziś
2data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-24 do dziś
3data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2017 DO 31.12.20172020-01-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów