LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000664777
Numer REGON: 147415997
Numer NIP: 5252593479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-02-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6029/24/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 1548/20172017-02-27 do dziś
210.07.2019R., REP. A NR 8150/2019 8151/2019 NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: §6 UST.2, §6 UST.5, §7 UST.3, §8 UST.1, §8 UST.2 §8 UST.3, §112019-08-06 do dziś
306.04.2022 R. REP. A 2751/2022 NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ, ELŻBIETA MIKITA - NOTARIUSZ, JAN PRZYBYŁA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR.6 UST.1 LIT. B) I C), PAR. 8 UST.1, PAR. 8 UST.2, USUNIĘTY: PAR. 6 UST.52022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE; UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 1.02.2017 PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ANDRZEJA PRZYBYŁĘ ZA REP.A 1548/20172017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000523161 2017-02-27 do dziś
5. Numer REGON1474159972017-02-27 do dziś
6. Numer NIP52525934792017-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662613752017-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000656960 2017-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLIUJ STODULSKI2023-01-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500.403,45 ZŁ2017-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500.403,45 ZŁ2017-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2023-01-03 do dziś
2. ImionaLENA ALEKSANDRA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2023-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego02023-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego114.999,55 ZŁ.2023-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, SPÓŁKĘ EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBECNIE REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE: BARTOSZ PIOTR STODULSKI - PREZES ZARZĄDU.2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662613752017-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000656960 2017-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGŁOWACKA2023-01-03 do dziś
2. ImionaLENA ALEKSANDRA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-01-03 do dziś
21. NazwiskoJAŁOCHA2023-01-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-02-27 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-02-27 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-02-27 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-27 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-02-27 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-02-27 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-02-27 do dziś
872 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-02-27 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
7data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 27.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów