GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000664594
Numer REGON: 634265288
Numer NIP: 7772619447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21507/22/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634265288 NIP 77726194472017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KRAŃCOWA nr domu 24 kod pocztowy 61-037 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2017R., REP. A NUMER 643/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TACZKOWSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2017-06-01 do dziś
217.06.2020 R., REP. A NR 2631/2020, NOTARIUSZ PIOTR SILSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, PIOTR SILSKI SP. P., UL. ZWIERZYNIECKA 30/33, 60-814 POZNAŃ, DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ JEJ TREŚCI ORAZ UCHWALENIE NOWEJ.2020-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (OBECNIE: WEBA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA) W SPÓŁKĘ Z O.O. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.02.2017R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TACZKOWSKĄ - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANNY TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 638/20172017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000320877 2017-06-01 do dziś
5. Numer REGON6342652882017-06-01 do dziś
6. Numer NIP77726194472017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2017-06-01 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 488.000,00 ZŁ2022-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego492000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2017-06-01 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAŹMIERCZAK2021-01-21 do dziś
2. ImionaROBERT2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-01 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-06-01 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-06-01 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2017-06-01 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-06-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-06-01 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-06-01 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
2data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
5data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
6data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
2OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
2OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów