KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000664500
Numer REGON: 366598258
Numer NIP: 5542946058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[RDF/596291/24/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 7 kod pocztowy 85-082 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2016 R., REP. A NR 732/2016, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. UPHAGENA 21/32017-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASMUS2017-02-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2017-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350 ZŁ2017-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPOKURA2017-02-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2017-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ2017-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKRENTEM.2017-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASMUS2017-02-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2017-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-20 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-20 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-02-20 do dziś
558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2017-02-20 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-02-20 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-02-20 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-02-20 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2018 okres OD 20.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
7data złożenia 18.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów