SIRMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000664355
Numer REGON: 366594680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6652/21/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSIRMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2021-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. REYMONTA nr domu 2 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2021-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2017 R., NOTARIUSZ MARTA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 50/20172017-02-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 14.10.2020 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ WALOTEK (REP. A 4521/2020) W KANCELARII NOTARIALNEJ SC. MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: - § 2 ZMIANA NAZWY SPÓŁKI NA „SIRMA POLSKA SP. Z 0.0.” - § 3 ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI NA RADOMSKO - § 6 ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI O NASTĘPUJĄCE PKD: 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 46.32.Z, 46.34.A, 46.34.B2021-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZA2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA EWA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 PLN2021-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTTITTA2017-02-17 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MARCELINA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 PLN2021-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZA2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA EWA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-17 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-17 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-17 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-02-17 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-02-17 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
746 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2021-02-15 do dziś
846 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-02-15 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 17.02.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
2data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów