DOBRY LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000664341
Numer REGON: 101719687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/290012/21/981]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101719687 NIP 82814133462017-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina PODDĘBICE miejscowość PODDĘBICE2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PODDĘBICE ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 12 kod pocztowy 99-200 poczta PODDĘBICE kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.01.2017R.,NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBLEWSKA,KN W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 115/2017 - UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA W ZAKRESIE § 7 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.02.2017R., NOTARIUSZA W.MIECZKOWSKIEGO Z KN W ŁODZI, REP.A NR 1504/20172017-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE PRZEWIDZIANYM W ART. 551 PAR.1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKA HITÓW CENOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05.01.2017R.,ZAPROTOKOŁOWANĄ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ WRÓBLEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ,REP.A NR 108/2017R.2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA HITÓW CENOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000494009 2017-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653757112017-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000636627 2017-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2017-02-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IWONA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.948,28 ZŁ2017-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.948,28 ZŁ2017-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2017-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.948,28 ZŁ2017-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.948,28 ZŁ2017-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE,KTÓRYCH Z MOCY PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653757112017-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000636627 2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-02-17 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-02-17 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-02-17 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-17 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-02-17 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
2data złożenia 24.10.2018 okres OD 17.02.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
3data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
5data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
2OD 17.02.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów