TANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000664311
Numer REGON: 366610976
Numer NIP: 1251652315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-07
Sygnatura akt[RDF/556344/23/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2017-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. PRZESMYK nr domu 10 kod pocztowy 05-260 poczta MARKI kraj POLSKA 2017-02-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TANDEM.NET.PL2017-02-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANDEM.NET.PL2017-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, REP. A NR 252/2017.2017-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663628862017-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000658938 2017-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-02-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2017-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego91.000 ZŁ2017-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego91.000 ZŁ2017-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2017-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.500 ZŁ2017-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.500 ZŁ2017-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST TANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI TANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁADZIE ZARZĄDU TANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SĄ: PIOTR MICHAŁ ŚCIEŻKA - PREZES ZARZĄDU, ANDRZEJ SŁAWOMIR ŚCIEŻKA - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663628862017-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000658938 2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2017-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-21 do dziś
249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2017-02-21 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-02-21 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-21 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-21 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2017-02-21 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2017-02-21 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-21 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2018 okres OD 21.02.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
6data złożenia 07.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów