ARTEMIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000664267
Numer REGON: 366589851
Numer NIP: 5223084083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-02-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6348/17/243]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REGULSKA nr domu 51 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2016 R., NOTARIUSZ ARTUR JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 5840/20162017-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKI2017-02-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMMERICH2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKA KORDYS2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKI2017-02-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ DARIUSZ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKA KORDYS2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKI2017-02-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ DARIUSZ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWECKI2017-02-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMMERICH2017-02-17 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2017-02-17 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2017-02-17 do dziś
414 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2017-02-17 do dziś
510 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2017-02-17 do dziś
610 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2017-02-17 do dziś
710 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2017-02-17 do dziś
801 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2017-02-17 do dziś
910 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów