GRYF PROFESJONALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000663539
Numer REGON: 366558193
Numer NIP: 8513203824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/375101/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF PROFESJONALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 15 nr lokalu 4 kod pocztowy 70-250 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 LUTEGO 2017 R.2017-02-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R., REP. A NR 1508/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SAWINSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §§ OD 1 DO 172018-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZEWSKI2017-02-13 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MARIA2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCALEWSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2020-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 5.000 ZŁOTYCH JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JAKO ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE ROZUMIE SIĘ RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE SPEŁNIANE PERIODYCZNIE.2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCALEWSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKASPRZEWSKI2017-02-13 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MARIA2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-02-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-13 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2017-02-13 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-02-13 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-02-13 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-02-13 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-02-13 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-03-29 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2data złożenia 22.10.2019 okres OD 13.02.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
3data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
4data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów