TANARA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000663449
Numer REGON: 366569239
Numer NIP: 8992809742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-06-05
Sygnatura akt[RDF/609515/24/947]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANARA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BOLESŁAWA DROBNERA nr domu 38 kod pocztowy 50-257 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2017 R.2017-02-14 do dziś
221.12.2017 R., ZMIANA: §2; §4.2018-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIŁYK2020-02-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAZIMIERZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2022-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIŁYK ANTCZAK2022-11-04 do dziś
2. ImionaPAULINA MARIA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH2022-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIŁYK2020-02-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAZIMIERZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2017-02-14 do dziś
247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-09 do dziś
349 2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2018-01-09 do dziś
450 TRANSPORT WODNY2018-01-09 do dziś
552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-09 do dziś
677 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2018-01-09 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2018-01-09 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2018 okres OD 14.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-04 do dziś
4data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
6data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
7data złożenia 05.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów