AQUA.IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000663095
Numer REGON: 366536501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-02-21
Sygnatura akt[RDF/581646/24/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA.IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ŁĘCZYŃSKA nr domu 43 kod pocztowy 20-313 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSATUR@VP.PL2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2017 R.2017-02-09 do dziś
228.09.2017 R., REPERTORIUM A NR 8651/2017, NOTARIUSZ JOANNA BARAŃSKA-PASTUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NASTĄPIŁA ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2017-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2017-02-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAROSŁAW2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIO2017-02-09 do dziś
2. ImionaMAREK EUGENIUSZ2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZL2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LECZ DO CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000 ZŁ - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2017-02-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAROSŁAW2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-09 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-02-09 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-02-09 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-02-09 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-02-09 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
747 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-12 do dziś
2data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-02 do dziś
3data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-02 do dziś
4data złożenia 07.12.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-07 do dziś
5data złożenia 07.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-07 do dziś
6data złożenia 07.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-07 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-02-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-07 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-07 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172024-02-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-02-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów