APTEKA SŁAWOMIR BUKSIŃSKI WOJCIECH PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000662915
Numer REGON: 060040027
Numer NIP: 7120200774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509954/23/408]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060040027 NIP 71202007742017-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SŁAWOMIR BUKSIŃSKI WOJCIECH PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TYMIANKOWA nr domu 7 kod pocztowy 20-542 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108 LUTEGO 2016 ROKU.2017-02-09 do dziś
28 LUTEGO 2017 R.2017-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-02-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: APTEKA S.C. MGR FARM. SŁAWOMIR BUKSIŃSKI MGR FARM. WOJCIECH PERKOWSKI Z DNIA 08 LUTEGO 2016 ROKU DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA WYMIENIONEJ WYŻEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA S.C. MGR FARM. SŁAWOMIR BUKSIŃSKI MGR FARM. WOJCIECH PERKOWSKI SĄ SŁAWOMIR BUKSIŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BUKSIŃSKI SŁAWOMIR APTEKA, ZAEWIDENCJONOWANĄ W CEIODG. WOJCIECH PERKOWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PERKOWSKI WOJCIECH APTEKA, ZAEWIDENCJONOWANĄ W CEIODG. WYMIENIENI WYŻEJ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ: APTEKA S.C.MGR FARM. SŁAWOMIR BUKSIŃSKI MGR FARM. WOJCIECH PERKOWSKI.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA S.C.MGR FARM. SŁAWOMIR BUKSIŃSKI MGR FARM. WOJCIECH PERKOWSKI2017-02-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-09 do dziś
5. Numer REGON0600400272017-02-09 do dziś
6. Numer NIP71202007742017-02-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKSIŃSKI2017-02-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKI2017-02-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE OBAJ WSPÓLNICY.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKSIŃSKI2017-02-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKI2017-02-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów