GRUPAIMPERIUM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-07 godz. 09:59:42
Numer KRS: 0000662903
Numer REGON: 366535329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/59442/22/172]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAIMPERIUM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2022-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GRUPAIMPERIUM.COM2017-02-09 do dziś
4. Adres strony internetowejGRUPAIMPERIUM.COM2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRUPAIMPERIUM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2017-02-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2017-02-09 do dziś
3. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. MAŁOPOLSKA nr domu 40 kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2017-02-09 do dziś
21. Firma oddziałuGRUPAIMPERIUM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ RADLIN2017-02-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina RADLIN miejscowość RADLIN2017-02-09 do dziś
3. Adresmiejscowość RADLIN ulica UL. JÓZEFA RYMERA nr domu 100 kod pocztowy 44-314 poczta RADLIN kraj POLSKA 2017-02-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-02-2017R.2017-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIEC2017-02-09 do dziś
2. ImionaDAWID2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIEC2017-02-09 do dziś
2. ImionaDAWID2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów