GRZYBICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000662313
Numer REGON: 366618593
Numer NIP: 5691880620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393721/22/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBICKI SPÓŁKA JAWNA2017-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina LIPOWIEC KOŚCIELNY miejscowość TURZA MAŁA2017-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TURZA MAŁA nr domu 19 kod pocztowy 06-545 poczta LIPOWIEC KOŚCIELNY kraj POLSKA 2017-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRZYBICKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W MŁAWIE2021-05-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2021-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość MŁAWA ulica UL. WÓJTOSTWO nr domu 20 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2021-08-19 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2016R.2017-02-22 do dziś
231.12.2018 R., ZMIANA § 12 UMOWY SPÓŁKI2019-01-15 do dziś
331.12.2020 R. - ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI2021-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaJAN2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaJAN2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBICKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-02-22 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2017-02-22 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-22 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-22 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-22 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-02-22 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-02-22 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 22.02.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów