BUSMONT-ZOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000662274
Numer REGON: 366502577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4067/20/19]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSMONT-ZOŃ SPÓŁKA JAWNA2017-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. WAPIENICKA nr domu 28 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.01.2017 R.2017-02-06 do dziś
21.06.2020 R. - § 7, § 9, § 102020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOŃ2017-02-06 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2017-02-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2020-06-16 do dziś
2. ImionaROMAN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2020-06-16 do dziś
2. ImionaROMAN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOŃ2017-02-06 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2017-02-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2017-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-02-06 do dziś
229 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-06 do dziś
329 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2017-02-06 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-06 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-06 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-06 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-02-06 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 06.02.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów