GRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000662252
Numer REGON: 366512676
Numer NIP: 8351607542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425022/22/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina BIAŁA RAWSKA miejscowość BIAŁA RAWSKA2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA RAWSKA ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 23 kod pocztowy 96-230 poczta BIAŁA RAWSKA kraj POLSKA 2017-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.01.2017 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 131/20172017-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIATR2017-02-06 do dziś
2. ImionaREGINA MARIA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2017-02-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPŁAWSKA WIATR2017-02-06 do dziś
2. ImionaIZABELLA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIATR DAŁEK2017-02-06 do dziś
2. ImionaWIKTORIA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2017-02-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIATR2017-02-06 do dziś
2. ImionaREGINA MARIA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-02-06 do dziś
21. NazwiskoSPŁAWSKA WIATR2017-02-06 do dziś
2. ImionaIZABELLA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-02-06 do dziś
31. NazwiskoWIATR DAŁEK2017-02-06 do dziś
2. ImionaWIKTORIA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-02-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-06 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-02-06 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-02-06 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-02-06 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-06 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-06 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-06 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-06 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
4data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów