DOBRA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000662069
Numer REGON: 366501900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259819/20/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 43 nr lokalu 1A kod pocztowy 02-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRETAIL.MK@GMAIL.COM2017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130-01-2017R.2017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662934412017-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000657759 2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHLA DUCZMALEWSKA2017-02-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA MAŁGORZATA2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERPAI2017-02-03 do dziś
2. ImionaDMYTRO2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662934412017-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000657759 2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPACHLA DUCZMALEWSKA2017-02-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA MAŁGORZATA2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-02-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2017-02-03 do dziś
232 4 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2017-02-03 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-02-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-03 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-02-03 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-03 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-03 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-03 do dziś
995 29 NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
2data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów