DOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000662030
Numer REGON: 366516740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-07-17
Sygnatura akt[RDF/167859/19/159]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2017-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. SEWERYNA PIENIĘŻNEGO nr domu 13 kod pocztowy 10-003 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2017-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2016 R., NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 12001/20162017-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNOWŁODZKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3610094062017-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000548491 2017-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBSKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - DOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: WOJCIECH JERZY ZARĘBSKI, PRZEMYSŁAW PAWEŁ ZIMNOWŁODZKI-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3610094062017-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000548491 2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2017-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-02-07 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-02-07 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2017-02-07 do dziś
446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-02-07 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-07 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-02-07 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-02-07 do dziś
873 1 REKLAMA2017-02-07 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2018 okres OD 07.02.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
2data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.02.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów