ENEGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000661962
Numer REGON: 366310702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/11796/22/88]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENEGARD.PL2017-02-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENEGARD.PL2017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.2017R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, REP.A NR 3/2017.2017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2017-10-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GABRIEL2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2017-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-10-13 do dziś
2. ImionaMARIAN HENRYK2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2017-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DN. 28.02.22 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEGARD SP.Z O.O. - ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ ADAMIEC PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOŃSKICH UL. SPÓŁDZIELCZA 24/9, REP. A.1270/2022 ,2022-03-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCIK2022-03-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GABRIEL2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DN. 28.02.22 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEGARD SP.Z O.O. - ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ ADAMIEC PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOŃSKICH UL. SPÓŁDZIELCZA 24/9, REP. A.1270/2022, 28.02.2022 ,2022-03-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów