DOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000661907
Numer REGON: 123017465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15760/20/997]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RUSZNIKARSKA - DEPTAK nr domu 7 kod pocztowy 31-261 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.01.2017R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE, REP. A NR 36/2017.2017-02-03 do dziś
231.03.2020 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK - DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3176/2020; PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DOBRYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ DOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.01.2017 R. SPORZĄDZONA W KANC. NOT. WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, REP. A NR 33/2017.2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOBRYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000492027 2017-02-03 do dziś
5. Numer REGON1230174652017-02-03 do dziś
6. Numer NIP94521770902017-02-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655351612017-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000639980 2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2017-02-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.550,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2550,002017-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIK2017-02-03 do dziś
2. ImionaWIKTOR JAN2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.400,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1150,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego250,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA DOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD: 1. RAFAŁ PALUCH - PREZES ZARZĄDU 2. KATARZYNA DOMINIKA SZOSTEK - WICEPREZES ZARZĄDU 3. WIKTOR JAN PYZIK - CZŁONEK ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNAJEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655351612017-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000639980 2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-03 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-02-03 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-02-03 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-02-03 do dziś
573 1 REKLAMA2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
3data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów