ASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000661855
Numer REGON: 366500928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[RDF/210025/20/680]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO nr domu 1 nr lokalu 4 kod pocztowy 45-709 poczta OPOLE kraj POLSKA 2017-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2016R., NOTARIUSZ ANNA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 4131/2016, 09.01.2017R., NOTARIUSZ ANNA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 53/2017 - ZMIANA §92017-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚ2017-02-02 do dziś
2. ImionaRENATA URSZULA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚ2017-02-02 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARTA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2017-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚ2017-02-02 do dziś
2. ImionaRENATA URSZULA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTAŚ2018-10-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-02 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-02-02 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-02-02 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-02-02 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-02-02 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-02-02 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-02-02 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów