TALLINDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000661760
Numer REGON: 366156603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-04-10
Sygnatura akt[RDF/593706/24/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366156603 NIP 95524125152017-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALLINDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ROZDROŻE nr domu 3 kod pocztowy 70-875 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2016 R., REP. A NR 8313/2016, NOTARIUSZ MONIKA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2017-02-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2017 R., REPERTORIUM A NR 2599/2017, NOTARIUSZ MONIKA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §72017-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZYŃSKA2017-02-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ.2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁANIEC2017-02-02 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ.2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁANIEC2017-02-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ.2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2017-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁANIEC2017-02-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZYŃSKA2017-02-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁANIEC2017-02-02 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-02-02 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-02 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-02 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-02 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-02-02 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-10-24 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-10-24 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-10-24 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2018 okres OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
3data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
6data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7data złożenia 10.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.02.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów