BOLLYWOOD-HOLLYWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000661639
Numer REGON: 142185140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-12
Sygnatura akt[RDF/297988/21/302]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142185140 NIP 82125874512017-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLLYWOOD-HOLLYWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 25 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2016R., REPERTORIUM A NR 3623/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ AGNIESZKA OGÓREK.2017-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-02-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2016 Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BOLLYWOOD -HOLLYWOOD BEATA GULATI, SUNIL GULATI SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 10 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: WPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: BEATA GULATI, SUNIL GULATI BEATA GULATI PESEL: 63052902065, NIP: 8211407116 SUNIL GULATI PESEL: 64070114270, NIP: 64717733252017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOLLYWOOD-HOLLYWOOD BEATA GULATI, SUNIL GULATI SPÓŁKA CYWILNA2017-02-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-06 do dziś
5. Numer REGON1421851402017-02-06 do dziś
6. Numer NIP82125874512017-02-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULATI2017-02-06 do dziś
2. ImionaBEATA DOROTA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULATI2017-02-06 do dziś
2. ImionaSUNIL2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULATI2017-02-06 do dziś
2. ImionaBEATA DOROTA2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULATI2017-02-06 do dziś
2. ImionaSUNIL2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2017-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-02-06 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2017-02-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-06 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-02-06 do dziś
685 EDUKACJA2017-02-06 do dziś
790 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2017-02-06 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-06 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2018 okres OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów