NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POD WIERZBAMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000661370
Numer REGON: 891042652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-06-18
Sygnatura akt[RDF/124841/19/189]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POD WIERZBAMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2017-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. WIERZBOWA nr domu 1 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2017-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.2016 R. NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REPERTORIUM A NUMER 14087/2016.2017-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/12/2016 Z DNIA 14.12.2016 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POD WIERZBAMI” S.C. JOLANTA TUŁPATOWICZ-BAJURNY, LUCYNA KOWALEWSKA, ZBIGNIEW KOWALIK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POD WIERZBAMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH W ZW. 551 § 3 KSH ORAZ 563 KSH; NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REPERTORIUM A NUMER 14084/2016. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POD WIERZBAMI” S.C. JOLANTA TUŁPATOWICZ-BAJURNY, LUCYNA KOWALEWSKA, ZBIGNIEW KOWALIK, REGON 891042652, NIP 8821805418 CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: JOLANTA BARBARA TUŁPATOWICZ-BAJURNY, NIP 8821281719 ZBIGNIEW JERZY KOWALIK, NIP 8821259482 LUCYNA KOWALEWSKA, NIP 88210622072017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3414771812017-06-21 do dziś
4. Numer KRS0000476039 2017-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5400,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ: WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2017-06-21 do dziś
2. ImionaBARBARA AGNIESZKA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALESZYK2017-06-21 do dziś
2. ImionaMAREK FRANCISZEK2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUSZEWSKA2017-06-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
21. NazwiskoPUSKARZ KUSA2017-06-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
31. NazwiskoZIELIŃSKI2017-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2017-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-02-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów